Regulamin dla Użytkownika

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określają zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach serwisu dostępnego w domenie vizage.pl (zwanego dalej: „Serwisem VIZAGE”).
 2. Administratorem jest VIZ sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-521) przy ul. Słowackiego 57, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000537578, posiadająca NIP 7792427231 oraz kapitał zakładowy w wysokości 10.000 złotych.
 3. Serwis VIZAGE umożliwia dokonanie kontaktu osoby korzystającej z Serwisu VIZAGE (dalej zwanej „Użytkownikiem”) z podmiotami, które oferują świadczenia w branży HAIR&BEAUTYj (dalej zwanych „Specjalistamii”).
 4. Użytkownikiem Serwisu VIZAGE może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Korzystanie z Serwisu VIZAGE wymaga dysponowania przez Użytkownika urządzeniem z dostępem do Internetu i standardową, aktualną przeglądarkę stron internetowych. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu VIZAGE może wymagać spełnienia dodatkowych warunków, w tym np. zainstalowania i poprawnego skonfigurowania oprogramowania JAVA z przeglądarką internetową.
 6. Administrator nie pobiera od Użytkowników opłat za korzystanie z Serwisu VIZAGE.
 7. Regulamin wraz z Polityką Prywatności i polityką cookies reguluje korzystanie z Serwisu VIZAGE, zarówno dla Użytkowników niezarejestrowanych, jak i posiadających konto w Serwisie VIZAGE.

§ 2. Użytkownicy i rejestracja

 1. Użytkownik może podjąć działania zmierzające do umówienia wizyty u wybranego Specjalisty poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, dostępnego w Serwisie VIZAGE.
 2. W celu pełnego korzystania z zasobów Serwisu VIZAGE Użytkownik powinien dokonać rejestracji poprzez założenie konta w Serwisie VIZAGE (zwanego dalej „Kontem”). Konto jest prowadzone na rzecz Użytkownika przez Administratora, pod unikalną nazwą, a dostęp do Konta zabezpieczony jest ustanowionym przez Użytkownika hasłem. W ramach Konta gromadzone są informacje wspomagające korzystanie przez Użytkownika z Serwisu VIZAGE oraz udostępniane dodatkowe funkcjonalności.
 3. Aby dokonać założenia Konta Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie VIZAGE, w tym poprzez podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail, dzięki którym możliwe będą poświadczenia dostępu do usług Serwisu VIZAGE.
 4. Administrator wysyła na podany numer telefonu KOD SMS niezbędny do zakończenia procesu rejestracji. Użytkownik potwierdza swoją tożsamość oraz chęć dokonania rejestracji w Serwisie VIZAGE poprzez wpisanie kodu w okno formularza.
 5. Użytkownik dokonując rejestracji dobrowolnie przystępuje do korzystania z Serwisu VIZAGE, oraz deklaruje, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym dotyczą jego osoby, są pełne i prawdziwe.
 6. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać w ramach Serwisu VIZAGE.
 7. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
 8. Użytkownikowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Użytkownik zobowiązany jest zachować dane logowania, w tym hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Serwis VIZAGE, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia, wysyłając e-mail na adres: [email protected].
 9. Użytkownik oświadcza, że w razie nieuprawnionego założenia Konta lub korzystania z Serwisu VIZAGE ponosi wszelką odpowiedzialność, jaka wiąże się z takim działaniem, a także że zwolni ze wszystkich ewentualnych roszczeń Administratora.
 10. Użytkownik nie może korzystać ze swojego Konta w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu VIZAGE oraz w sposób zakłócający korzystanie z tych usług.
 11. Użytkownik korzystając z serwisu VIZAGE zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności od:
 12. korzystania z Serwisu VIZAGE bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem bądź w celu naruszenia przepisów prawa;
 13. korzystania z Serwisu VIZAGE w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet;
 14. korzystania z Serwisu VIZAGE w sposób naruszający prawa Administratora, innych Użytkowników, Specjalistów lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź cudzych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień.
  1. Materiały, w tym elementy grafiki i ich układ, znaki towarowe, a także inne informacje dostępne w Serwisie VIZAGE stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora, innych Użytkowników Serwisu VIZAGE lub Specjalistów. Korzystają one z ustawowej ochrony prawnej i stanowią między innymi przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej oraz praw do baz danych.
  2. Pobieranie i wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu VIZIT materiałów, informacji wymaga każdorazowo zgody Administratora i nie może naruszać niniejszego Regulaminu, przepisów prawa, jak również interesów Administratora, innych Użytkowników Serwisu VIZIT i Lekarzy. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie VIZIT w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza Internetem. Użytkownikowi zabrania się kopiować, modyfikować, adaptować, tłumaczyć jakiejkolwiek części Serwisu VIZIT, jeśli nie dotyczą one jego osoby i nie zostały mu udostępnione do przez Serwis VIZIT. Użytkownik ma jedynie prawo do korzystania z treści Serwisu VIZIT dla osobistych, niekomercyjnych celów. Serwis VIZIT nie przenosi żadnych praw własności intelektualnej na Użytkownika.
  3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Administrator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta.
  4. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie oświadczenia Administratora, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować Konta bez uprzedniej zgody Administratora.

§ 3. O Serwisie VIZIT

 1. Serwis VIZAGE jest serwisem internetowym, wspomagającym:
 1. dostęp do danych kontaktowych osób świadczących usługi w branży HAIR&BEAUTY (zwanych dalej „Specjalistami”);
 2. możliwość wyszukania przez Użytkowników Specjalistów według dostępnych kryteriów;
 3. umożliwienie kontaktu Użytkownika ze Specjalistą, w celu umówienia wizyty;
 4. możliwości publikowania przez Użytkowników ocen oraz opinii dotyczących Specjalistów. Opinie może wystawiać tylko Użytkownik, który umówił wizytę za pośrednictwem Serwisu VIZAGE. Możliwość wystawienia opinii następuje po terminie odbytej wizyty;
 5. możliwości stworzenia własnego profilu Użytkownika (Profil Klienta).
 1. Serwis VIZAGE zapewnia wsparcie w znalezieniu Specjalisty oraz umówieniu wizyty. Serwis VIZAGE nie odpowiada za dostępność każdego Specjalisty w danym czasie, jak również za anulowanie wizyty zamówionej przez Użytkownika.
 2. Informacje, które można uzyskać za pośrednictwem Serwisu VIZAGE, jego pracowników, kontrahentów, partnerów, sponsorów, reklamodawców, licencjodawców lub w inny sposób za pośrednictwem Usługi, mają wyłącznie charakter informacyjny.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że chociaż niektóre treści publikowane w Serwisie VIZAGE mogą być dostarczane przez osoby wykonujące zawód lekarza, udzielanie takich informacji nie tworzy jednak medycznej relacji lekarz - pacjent i nie stanowi opinii, porady lekarza, diagnozy lub formy leczenia, stanowi jedynie pomoc lokalizacji właściwej opieki medycznej Lekarza.
 4. Administrator Serwisu VIZAGE nie pośredniczy w rozwiązywaniu jakichkolwiek sporów pomiędzy Użytkownikami (specjalistami a użytkownikami, specjalistami a specjalistami, użytkownikami a użytkownikami), natomiast zapewnia, iż w przypadku zaistnienia takowych w miarę własnych możliwości dołoży wszelkich starań w celu ich rozwiązania.

§ 4. Umawianie wizyt

 1. Serwis VIZAGE umożliwia dokonanie kontaktu Użytkownika ze Specjalistą w celu umówienia wizyty.
 2. W celu podjęcia działań mających na celu umówienie wizyty Użytkownik:
 1. wybiera Specjalistę;
 2. określa termin i miejsce wizyty, jej rodzaj;
 3. w przypadku niezałożenia Konta w Serwisie VIZAGE, wprowadza w elektronicznym formularzu dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 4. potwierdza zamiar umówienia wizyty poprzez kliknięcie „Zaproponuj termin” lub „Umów wizytę”

Ponadto Użytkownik ma możliwość wypełnienia pola „Uwagi”, w celu przekazania dodatkowych informacji Specjaliście.

 1. Przycisk „Zaproponuj termin” stanowi propozycję terminu wizyty, nie oznacza jej umówienia. Użytkownik otrzyma na podany przez siebie podczas założenia Konta lub wypełniania elektronicznego formularza, o którym mowa w ust. 2 pkt. c powyżej, numer telefonu oraz e-mail informację o rezerwacji terminu wizyty u wybranego Specjalisty w zaproponowanym terminie lub o możliwości jej rezerwacji w innym terminie. Zarezerwowanie terminu nie jest równoznaczne z umówieniem wizyty. Specjalista może poinformować Użytkownika o zmianie jej terminu lub jej odwołaniu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
 2. Przycisk „Umów wizytę” stanowi rezerwację terminu wizyty. Użytkownik otrzymuje wygenerowane przez Serwis VIZAGE automatyczne potwierdzenie złożenia rezerwacji wizyty na podany przez siebie podczas założenia Konta lub wypełniania elektronicznego formularza, o którym mowa w ust. 2 pkt. c powyżej, adres e-mail oraz numer telefonu. Potwierdzenie zawiera imię i nazwisko Specjalisty, nazwę salonu, datę oraz miejsce wizyty. Otrzymanie automatycznego potwierdzenia złożenia rezerwacji wizyty nie jest równoznaczne z umówieniem wizyty. Specjalista może poinformować Użytkownika o zmianie jej terminu lub jej odwołaniu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
 3. Użytkownik może podjąć działania mające na celu umówienie wizyty poprzez kontakt telefoniczny wskazany na stronach Serwisu VIZAGE. Zarezerwowanie terminu poprzez telefoniczny kontakt nie jest równoznaczne z umówieniem wizyty. Specjalista może poinformować Użytkownika o zmianie jej terminu lub jej odwołaniu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
 4. Użytkownik podejmując czynności celem umówienia wizyty zleca Administratorowi przekazanie jego danych osobowych wskazanemu Specjaliściei w celu podjęcia kontaktu w zakresie potwierdzenia wizyty.

§ 5. Ochrona i poufność danych

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Administrator gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Priorytetem Administratora jest zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników.
 2. Dane Użytkowników przekazywane są Specjalistom, w przypadku, gdy jest to niezbędne do celów komunikacyjnych oraz zawarcia lub wykonywania umowy, zawartej poprzez Serwis VIZAGE.
 3. Szczegółowy zakres ochrony danych osobowych reguluje Polityka prywatności i polityka cookies.

§ 6. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres: [email protected] za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub na adres: VIZ sp. z o. o., ul. Słowackiego 57, 60-521 Poznań. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.
 2. Administrator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Administrator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym terminie. Bezskuteczny upływ terminu powoduje, że reklamacja nie może zostać rozpatrzona i podlega oddaleniu. Czynność wezwania Użytkownika do uzupełnienia reklamacji przerywa bieg terminu do jej rozpatrzenia. Postanowienie to nie uchybia przepisom prawa bezwzględnie obowiązującego w zakresie, w jakim przyznają one konsumentom szerszą ochronę.
 3. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu VIZAGE oraz świadczenia usług można kierować pocztą elektroniczną na adres [email protected].

§ 7. Rola i odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator udostępnia Użytkownikom narzędzia informatyczne, w celu korzystania z usług Serwisu VIZAGE, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i zaniechania Użytkowników oraz Specjalisty, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich czynności faktycznych bądź prawnych w związku z korzystaniem z Serwisu VIZAGE, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zaniechań i działań podjętych przez Użytkowników, Specjalistów oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników i Specjalistów, ani zdolność Użytkowników do bycia podmiotem czynności prawnych, ani uprawnienia Specjalistów niezbędne do wykonywania świadczeń zadeklarowanych w Serwisie VIZAGE.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób, prawidłowość i skuteczność pomocy medycznej udzielanej przez Specjalistów na rzecz Użytkowników, a także za kwalifikacje, wiedzę, jakość pracy, ceny wykonywanych świadczeń, zabiegów przez Specjalistów.
 4. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, bądź prawa innych Użytkowników, Specjalistów lub osób trzecich bądź w innych uzasadnionych przypadkach, Administrator może:
  1. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika;
  2. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Serwisu VIZAGE.
 5. Niezależnie od zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora.

§ 8. Czas trwania umowy i jej rozwiązanie

 1. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie VIZAGE pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony, z chwilą dokonania rejestracji. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone Administratorowi na piśmie na adres: VIZ sp. z o. o. ul. Słowackiego 57, 60-521 Poznań, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 2. Użytkownik, który dokonał rejestracji, ale nie skorzystał z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Serwisu VIZAGE, może od tak zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji. Odstąpienie może zostać dokonane poprzez oświadczenie złożone Administratorowi w formie pisemnej i przesłanie go na adres Administratora bądź drogą elektroniczną i wysłanie go na adres: [email protected].
 3. Z ważnych przyczyn, za które Administrator odpowiedzialności nie ponosi, umowa może zostać rozwiązana przez Administratora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 4. Z ważnych przyczyn, za które Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności, umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 5. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie oświadczenia Administratora, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować Konta bez uprzedniej zgody Administratora.
 6. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu VIZAGE, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Administrator może zmienić Regulamin lub uruchomić zmodyfikowaną bądź nową wersję usług świadczonych w ramach Serwisu VIZAGE. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 10 dni od momentu udostępnienia w Serwisie VIZAGE zmienionego Regulaminu.
 1. W razie uznania niektórych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu w racjach między Administratorem a Użytkownikiem będącym Konsumentem nie uchybiają obowiązującym przepisom prawa, których stosowania nie można wyłączyć a które przyznają Konsumentom szerszą ochronę.

Newsletter

Bądź na bieżąco